Ban Giám Đốc

Bà Ngô Thị Hạnh – Tổng Giám Đốc

Ông Ngô Sỹ Đức – Giám Đốc Điều Hành
Liên Hệ: 0936666689 – Email: sy.ngoduc@lamlongcorp.com

Ông Nguyễn Văn Đại – Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Lâm Long Hà Nội
Liên Hệ: 0913229164 – Email: dai.nguyenvan@lamlongcorp.com